THÔNG BÁO: THAY ĐỔI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG EVEREST                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: /2019/TB-EVEREST-TCHC

**************************

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2019

 

THÔNG BÁO

(V/v: Thay đổi Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật)

___________________

Kính gửi:      Quý cổ đông, Quý đối tác, Quý khách hàng

                      Các cá nhân, tổ chức có liên quan

 

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
  • Căn cứ Điều lệ Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và Đầu tư Everest
  • Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 72/2019/BB-HĐQT ngày 24 tháng 07 năm 2019
  • Căn cứ vào Nghị Quyết của HĐQT số 73/2019/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 07 năm 2019
  • Căn cứ vào Quyết định số 74/2019/QĐ-TCHC của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc của Ông Nguyễn Trung Tính kể từ ngày 29/07/2019
  • Căn cứ vào Quyết định số 75/2019/QĐ-THTC của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Ông Đặng Thanh Hải giữ chức vụ Tổng Giám Đốc kể từ ngày 29/07/2019.

Công ty Cổ phần Kỹ thuật xây dựng và Đầu tư Everest xin thông báo về việc thay đổi Tổng Giám đốc và Người đại diện pháp luật của Công ty như sau:

  • Ông Nguyễn Trung Tính – Căn cước công dân số 02407600025 cấp ngày 07/03/2017 thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Kỹ thuật xây dựng và Đầu tư Everest kể từ ngày 29/07/2019
  • Ông Đặng Thanh Hải – CMND số 1113095258 cấp ngày 09/05/2009 giữ chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần kỹ thuật xây dựng và Đầu tư Everest kể từ ngày 29/07/2019

Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông, Quý khách hàng, các cá nhân và tổ chức liên quan!

 

Nơi nhận:

  • Như trên
  • Lưu TCHC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *